Hướng dẫn kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn điện tử

Hướng dẫn kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn điện tử

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n mua h&agrave;ng h&oacute;a, dịch vụ (người mua) mỗi khi nhận được h&oacute;a đơn điện tử c&oacute; m&atilde; x&aacute;c thực của cơ quan thuế, n&ecirc;n l&agrave;m ...
TPP - kỳ tích lịch sử nhưng cũng lắm chông gai cho Việt Nam

TPP - kỳ tích lịch sử nhưng cũng lắm chông gai cho Việt Nam

<p itemprop="name" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">TPP gi&uacute;p Việt Nam gắn kết với khu vực ph&aacute;t triển năng động nhất của thế giới thế kỷ n&agrave;y, chiếm tới 40% GDP to&agrave;n cầu, song cũng tạo ra nhiều ...
Thời tiết
Video clip