Phát động chương trình 'Cánh đồng vàng'

Phát động chương trình 'Cánh đồng vàng'

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chương tr&igrave;nh do Tổng hội N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo T&acirc;y Nam Bộ, Hội N&ocirc;ng d&acirc;n Việt Na...
Giao lưu chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2015

Giao lưu chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2015

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ng&agrave;y 10/10/2015, tại H&agrave; Nội đ&atilde; diễn ra Chương tr&igrave;nh giao lưu biểu diễn nghệ thuật ch&agrave;o mừng Ng&agrave;y Doanh nh&acirc;n Việt Nam 13/10. Đ&acirc;y l&...
Lễ ra mắt Câu lạc bộ Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam

<p>C&acirc;u lạc bộ Gi&aacute;m đốc Sales &amp; Marketing ra đời nhằm tạo s&acirc;n chơi cho c&aacute;c gi&aacute;m đốc, l&atilde;nh đạo kinh doanh v&agrave; tiếp thị của c&aacute;c doanh nghiệp, tổ chức trong nước c&oacute; cơ hội giao lưu, học hỏi, ph&aacute;t triển quan hệ hợp t&aacute;c, chia sẻ...
Ăn trưa và chia sẻ kinh nghiệm quản trị

Ăn trưa và chia sẻ kinh nghiệm quản trị

<p>Ph&acirc;n t&iacute;ch những rủi ro lu&ocirc;n thường trực trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản trị doanh nghiệp v&agrave; đề ra giải ph&aacute;p hiệu quả l&agrave; những g&igrave; Hội thảo &ldquo;Rủi ro trong quản trị doanh nghiệp&rdquo; mang lại v&agrave;o ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 8 năm 2015 tại...
Thời tiết
Video clip